SPY vs VIT Highlights | LEC Summer 2019 Week 6 Day 1 | Splyce vs Vitality